Regulamin /RODO

Umowne warunki dla pasażerów („UW”)

Niniejsze UW regulują korzystanie z usług taxi zamawianych telefonicznie lub aplikacji zwanej w dalszej części „Aplikacja” zwanej dalej „Q.Car Taxi” przez pasażerów zwanej dalej „Użytkownik” . Użytkownik zamawiając  usługi taxi akceptuje warunki niniejszego UW.

 • 1 Ogólne warunki korzystania z aplikacji
 1. Przed skorzystaniem z usług Q.Car Taxi z Aplikacji Użytkownik musi zarejestrować się. Rejestracja odbywa się poprzez podanie danych (tj. Nazwa użytkownika oraz numer telefonu), zabezpieczenie tych danych hasłem i akceptację UW. Po wykonaniu rejestracji Użytkownik może skorzystać z Aplikacji oraz usług Q.Car Taxi zgodnie z niniejszymi UW oraz obowiązującymi przepisami prawa. Podanie ww. danych jest niezbędne do zarejestrowania się w Aplikacji. Składając zamówienie telefoniczne Użytkownik powinien podać dane niezbędne do zrealizowania zlecenia takie jak: Nazwa Użytkownika, adres odbioru, nr telefonu.
 2. Aplikacja jest dostępna na urządzeniach mobilnych końcowych np. smartfony z dostępną funkcją połączenia z Internetem.
 3. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji lub telefonicznie , zamówić taksówkę pod wskazany adres lub punkt na mapie. Po zamówieniu zlecenie zostaje przesłane do dostępnego taksówkarza. W celu realizacji zamówienia pozycja Użytkownika zostaje namierzona i przekazana taksówkarzowi. Jeśli taksówkarz zaakceptuje zgłoszenie, to zostają mu przesłane dane identyfikacyjne Użytkownika.
 4. Za korzystanie z usług Q.Car Taxi nie pobiera opłat od użytkownika. Q.Car Taxi zastrzega sobie prawo, iż z ważnych przyczyn może wprowadzić, zrezygnować lub zmienić opłaty za niektóre lub wszystkie usługi Q.Car Taxi. Powyższe zmiany mogą zostać dokonane w każdym czasie, ale będą odnosiły się wyłącznie do usług Q.Car Taxi świadczonych na rzecz Użytkownika po dacie wprowadzenia ww. zmian. Q.Car Taxi poinformuje Użytkownika o wszystkich zmianach tego typu dotyczących opłat za pośrednictwem e-mail lub sms. Zmiany wchodzą w dniu ogłoszenia.
 5. Użytkownik musi we własnym zakresie zadbać o dostęp do Internetu na Urządzeniu Końcowym na własny koszt.
 6. Korzystanie z Aplikacji nie skutkuje zawarciem umowy przewozu osób pomiędzy Q.Car Taxi a Użytkownikiem. Aplikacja służy jedynie do świadczenia usług pośrednictwa na które Q.Car Taxi ma stosowną licencje wydaną przez GITD. Wszelkie roszczenia wynikające z przejazdu taksówką zamówionej przez Aplikację mogą być kierowane przez Użytkownika wyłącznie wobec taksówkarza (dotyczy to również opłaty za przejazd).  Taksówkarze zarejestrowani w Aplikacji nie są pracownikami Q.Car Taxi., a samodzielnymi przedsiębiorcami.
 7. Po zaakceptowaniu przez taksówkarza, złożonego przez Użytkownika zamówienia dochodzi do zawarcia umowy przewozu osób pomiędzy Użytkownikiem a taksówkarzem.
 8. Usługi Q.Car Taxi są skierowane do osób pełnoletnich.
 9. Po przesłaniu zgłoszenia Użytkownika przez Aplikację jest wykonywana usługa pośrednictwa (wyszukanie taksówkarza dla zamówionego przejazdu). Użytkownik akceptuje ten fakt.
 10. W przypadku gdy Użytkownik nie odwoła zamówienia przed zgłoszeniem przez taksówkarza przyjazdu na wyznaczone miejsce (tzw: mina), Q.CarTaxi ma prawo domagać się opłaty dodatkowej w wysokości 20 zł za każdy zamówiony i nie odwołany pojazd na terenie strefy 1 w Warszawie, lub 20 zł + przejechane km w strefie 2 Warszawskiej zgodnie z taryfą obowiązującą w momencie podjazdu.
 11. Paragony oraz faktury mogą być wystawiane w formie on-line za pośrednictwem e-kasy.
 • 2 Odpowiedzialność
 1. Q.Car Taxi działa wyłącznie w charakterze pośrednika i nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez taksówkarza.
 2. Q.Car Taxi nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość danych podanych przez Użytkownika.
 3. Q.Car Taxi nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i prawidłowość danych przekazywanych na bieżąco przez taksówkarzy.
 4. Q.Car Taxi ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Użytkownika tylko w zakresie, w jakim szkoda stanowi zwykły skutek nienależytego wykonywania lub nie wykonywania usługi pośrednictwa.
 • 3 Prawo własności Aplikacji i administracja danych
 1. Wyłączne prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, w tym patenty do Aplikacji posiada firma Taxity. z siedzibą w Józefowie.
 2. Nie jest dozwolone rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie Aplikacji w części albo całości bez zgody firmy Taxity udzielonej na piśmie.
 3. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani rozprowadzać oprogramowania dostarczonego przez firmę Taxity.
 4. Aplikacja może być wykorzystywana przez Użytkownika jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz wyłącznie w celu realizacji umowy pośrednictwa zawartej z Q.Car Taxi.
 5. Administratorem danych Użytkownika oraz taksówkarzy jest firma Q.Car Taxi.
 6. Za pośrednictwem Aplikacji świadczone są usługi pośrednictwa przy przewozie osób taksówką przez Q.Car Taxi.
 • 4 Dostępność, zmiana i zaprzestanie świadczenia usługi
 1. Q.Car Taxi nie gwarantuje, że taksówka będzie zawsze dostępna, gdy Użytkownik będzie chciał ją zamówić.
 2. Q.Car Taxi dołoży wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższą dostępność świadczonych usług oraz jak najszybciej wyeliminować przerwy w ich świadczeniu.
 3. Q.Car Taxi ma prawo tymczasowo zaprzestać świadczenia usług informując o tym Użytkowników drogą mailową lub sms.
 4. Q.Car Taxi oraz Taxity. zastrzegają sobie prawo do modyfikowania Aplikacji w każdym czasie w celu usprawnienia Aplikacji, oraz prawo do zawieszenia oferowania usług dostępnych przez Aplikację.
 5. Umowa zawierana na mocy UW jest zawierana na czas nieoznaczony i obie strony mogą w każdym czasie ją wypowiedzieć z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Q.Car Taxi zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku ciężkiego naruszenia zobowiązań umownych lub ustawowych przez Użytkownika.
 • 5 Płatności
 1. Q.Car Taxi wyraża zgodę na dokonywanie przez Użytkowników bezgotówkowej zapłaty za przejazdy na rzecz poszczególnych taksówkarzy przez Aplikację, przy wykorzystaniu metod płatności udostępnionych w Aplikacji.
 2. Użytkownik może zostać poproszony o wybór indywidualnej cechy identyfikacji (np. numer PIN lub hasła) do celów płatności i autoryzacji płatności za przejazd.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie dodać, zmodyfikować lub usunąć dostępne metody płatności bezgotówkowej.
 4. Użytkownik może dokonywać płatności przy pomocy gotówki, jeśli nie posiada dostępnych metod płatności bezgotówkowej w aplikacji.
 5. Użytkownik potwierdza, że dane podane do celów płatności są prawidłowe.
 6. W przypadku dodania przez Użytkownika nowej metody płatności bezgotówkowej Q.Car Taxi zastrzega sobie prawo do przeprowadzania preautoryzacji (co do zasady 1 zł – czasowe pobranie środków) dla celów weryfikacji wykorzystując w tym celu zapisane metody płatności. Nowa metoda płatności nie zostanie skutecznie zapisana, jeżeli preautoryzacja się nie powiedzie. Poprzez dodanie metody płatności bezgotówkowej w aplikacji Użytkownik zgadza się na przeprowadzenie procedury preautoryzacji przez Q.Car Taxi.
 7. Q.Car Taxi zastrzega sobie prawo do nieoferowania danych metod płatności.
 8. W przypadku podejrzenia niezgodnego z prawem skorzystania z konta Użytkownika lub skorzystania z niego przez inną osobę, Q.Car Taxi zastrzega sobie prawo tymczasowego lub stałego zablokowania konta Użytkownika lub dodatkowych funkcji płatności bezgotówkowych.
 9. Jeżeli Użytkownik wybierze płatność przez Aplikację, musi posiadać środki wystarczające do dokonania płatności. Jeżeli na rachunku bankowym Użytkownika, nie będzie wystarczających środków, Użytkownik uiści opłatę za przejazd na rzecz taksówkarza za pomocą innej metody płatności.
 10. W przypadku nieprawidłowego działania procedury płatności bezgotówkowej, Użytkownik skontaktuje się bezpośrednio ze swoim dostawcą usług płatniczych.
 11. Q.Car Taxi zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia możliwości korzystania z płatności bezgotówkowych w celu przeprowadzenia aktualizacji lub konserwacji systemu.
 • 6 Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych oraz zobowiązuje się do ich aktualizowania.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej celem oraz w taki sposób, aby korzystanie nie skutkowało jej uszkodzeniem, lub przeciążeniem.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie swojej nazwy użytkownika i hasła oraz nie może ich przekazywać osobom trzecim. Ponadto Użytkownik nie może umożliwić dostępu do Aplikacji osobom trzecim za pośrednictwem swojego konta.
 4. Użytkownik nie może wykorzystywać, przechowywać lub w inny sposób przetwarzać danych osobowych taksówkarzy dla innych celów niż korzystanie z Aplikacji.
 • 7 Zasady składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Reklamacje Użytkownik może zgłosić:
 2. W formie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@qcartaxi.pl (do czasu zakończenia pandemii COVID-19 jest możliwa tylko ta forma)
 3. W formie pisemnej złożonej listownie na adres: Q SP. Z O.O., 02-454 Warszawa, ul. SZCZĘSNA 26.

Reklamacja powinna zawierać:

– Imię i nazwisko Użytkownika, dokładny opis zdarzenia którego dotyczy, w tym datę oraz adres, na który Użytkownik zamówił taksówkę, a jeżeli doszło do przewozu – to adres końcowy,

– Wskazanie roszczeń Użytkownika wobec Q.Car taxi

– Wskazanie powodu powstałych roszczeń (zastrzeżeń w stosunku do usług Q.Car Taxi)

 1. Reklamacje są rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Q.Car Taxi
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Q.Car Taxi w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania poprzez list polecony albo wiadomość e-mail w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące usług przewozu świadczonych przez taksówkarzy, powinny być składane bezpośrednio taksówkarzom świadczącym usługi oraz mogą zostać przekazane:

– W formie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@qcartaxi.pl
–  W formie pisemnej złożonej listownie na adres: Q SP. Z O.O., 02-454 Warszawa, ul. SZCZĘSNA 26.

 • 8 Polityka prywatności pasażera
 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych Użytkownika zgodnie z Artykułem 4 pkt. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: „RODO”) na terenie Polski jest: Q SP. Z O.O., 02-454 Warszawa, ul. SZCZĘSNA 26. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@qcartaxi.pl
 2. Cele przetwarzania danych i kategorie danych:
 3. a) Zamówienie taksówki. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji zamówić taksówkę pod wskazany adres lub punkt na mapie. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest podanie danych osobowych, które przetwarzamy w celu realizacji opisanej usługi. Jest możliwe podanie dodatkowych danych opcjonalnych, są one odpowiednio oznaczone (opcjonalne). W związku ze świadczeniem usługi pośrednictwa przetwarzamy w celu wykonania umowy zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO następujące dane osobowe: – imię i nazwisko,  – numer telefonu komórkowego, – adres odbioru wskazany przez Użytkownika /lub i adres zakończenia kursu oraz adresy pośrednie, – – dane lokalizacji urządzenia mobilnego w systemie GPS w chwili wygenerowania zamówienia, współrzędne miejsca odbioru oraz miejsca docelowego przejazdu, – informacje o używanym urządzeniu końcowym , – wybrane przez Użytkownika hasło w postaci zaszyfrowanej. W przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów podatkowych (m.in. wystawianie faktur, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych, informacji VAT_JPK, prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT) – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z umową pośrednictwa lub obrony przed takimi roszczeniami. Podstawę prawną przetwarzania danych w tym celu stanowi niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe są podawane dobrowolnie podczas rejestracji w aplikacji. Dane lokalizacyjne w systemie GPS są wysyłane do systemu bezpośrednio przez urządzenie końcowe Użytkownika, na którym korzysta z Aplikacji. Zgoda na przekazanie danych lokalizacyjnych jest wyrażana za pośrednictwem systemu operacyjnego urządzenia końcowego Użytkownika. Dane o lokalizacji użytkownika w systemie GPS, imię i nazwisko, numer telefonu oraz (jeśli zostało udostępnione) zdjęcie profilowe zostają przekazane do celów identyfikacyjnych taksówkarzowi, który przyjął zamówione przez użytkownika zlecenie. W trakcie wykonywania usługi przewozu osób taksówkarz może dzwonić do Użytkownika w celu ułatwienia wykonania usługi przewozu osób. Po zakończeniu przejazdu taksówkarz nie może wyświetlić danych osobowych Użytkownika. Bez przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych nie jesteśmy w stanie pośredniczyć w zamawianiu taksówek. Nie dotyczy to informacji opcjonalnych.
 4. b) Serwis Aplikacji. W celu odpowiadania na indywidualne zapytania Użytkowników dotyczące funkcji aplikacji, zamawiania przejazdów lub zgłaszania błędów Aplikacji przetwarzamy następujące dane osobowe zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody Użytkownika: – imię i nazwisko, – e-mail, – numer telefonu komórkowego, – zdjęcie profilowe (informacja opcjonalna), – dane lokalizacji Użytkownika określonej przez system GPS w chwili złożenia zamówienia, – współrzędne miejsca odbioru i miejsca docelowego przejazdu oraz informacje o urządzeniu końcowym Użytkownika (Device ID, Ad ID), – język, – strefa czasowa oraz miasto. Jeśli tylko jest to możliwe to używamy dane anonimizowane lub agregowane zamiast danych osobowych.
 5. c) Nowości, informacje i zindywidualizowane oferty jeśli w ramach procesu rejestracji lub później w profilu Aplikacji Użytkownik wyrazi zgodę (zaznaczy Pole Wyboru) na otrzymywanie wiadomości informacyjnych i zindywidualizowanych ofert (reklam, voucherów i informacji o promocjach) to Użytkownik będzie otrzymywał poprzez aplikację lub na podany przy rejestracji numer telefonu lub adres e-mail wiadomości informacyjne lub oferty (reklamy, vouchery, informacje o promocjach). W związku z tym przetwarzamy następujące dane osobowe zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. a) RODO: – imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy/użytkownika – ID_klienta (zanonimizowany identyfikator klienta), – e-mail, – numer telefonu komórkowego, – rodzaj płatności, – data rejestracji, – ustawiony język, – dane odnośnie przejazdów rodzaj przejazdu (zamówienie, pierwszy przejazd), – wersja Aplikacji, – dane logowania, 7 – dane lokalizacji Użytkownika w systemie GPS w chwili zamówienia i zakończenia przejazdu, – Device ID (kod urządzenia), – IDFA (identyfikator reklamowy Apple, Identifier for Advertisers), – IFV (identyfikator reklamowy, Identifier Vendor), – GAID (Google Advertising Identifier), – adres IP, – informacje o sposobie korzystania z usługi (częstotliwość używania, informacje o instalacji lub deinstalacji), – język. Jeśli nie chcesz otrzymywać wymienionych powyżej wiadomości i ofert reklamowych możesz odwołać swoją zgodę przez odznaczenie wymienionej powyżej opcji wyrażającej zgodę (Pole Wyboru) w profilu Użytkownika w Aplikacji lub za pośrednictwem e-mail pod adresem zamowienia@qcartaxi.pl lub za pomocą listu pod adres: Q SP. Z O.O., 02-454 Warszawa, ul. SZCZĘSNA 26. Odwołanie zgody drogą listowną lub za pomocą e-maila może zająć do 7 dni roboczych. Wynika to z przyczyn technicznych i czasu koniecznego na przetworzenie prośby o odwołanie.
 6. d)  Aplikacja korzysta z map dostarczonych przez Taxity. Umożliwia to wyświetlanie map w Aplikacji.  Przetwarzamy przy tym informacje o lokalizacji Użytkownika w systemie GPS zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane lokalizacji Użytkownika w systemie GPS przekazujemy firmie Google tylko w formie anonimizowanej. Identyfikacja Użytkownika jest niemożliwa.
 7. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 1. a) prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
 2. b) prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 3. c) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 4. d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. e) prawo do przenoszenia danych osobowych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego),
 6. f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Użytkownika oraz wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu  bezpośredniego w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,
 7. g) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Użytkownikowi w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na ww. adres korespondencyjny lub adres email: biuro@qcartaxi.pl

Skorzystanie z ww. praw wymaga kontaktu z Q.Car Taxi pod adresem pocztowym lub adresem e-mail.

 1. Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane:

 1. a) w przypadku danych przetwarzanych w związku z zawarciem Umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później.
 2. b) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie, a w przypadku braku cofnięcia – najpóźniej do dnia usunięcia przez Użytkownika jego konta w Aplikacji. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane kontrahentom Administratora, którym zleci on usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności taksówkarzom lub firmie zapewniającej obsługę księgową, lub innym podwykonawcom, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Za zgodą Administratora podmioty te mogą wykonywać swe usługi, korzystając z podwykonawców. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Decyzje dotyczące danych osobowych Użytkownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, tj. bez udziału człowieka. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych w związku z Umową pośrednictwa jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia i wykonania tej Umowy, za wyjątkiem danych w postaci wizerunku utrwalonego na zdjęciu, którego załączenie jest opcjonalne. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,

3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. Jeżeli którekolwiek postanowienie UW jest lub stanie się nieskuteczne, nieważne lub zawiera lukę prawną, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia lub luki prawnej zastosowane zostanie inne postanowienie, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens UW.
 2. Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych UW oraz umów zawieranych z Q.Car Taxi będzie wyłącznie sąd właściwy ze względu na siedzibę Q.Car Taxi
 3. Niniejsze UW podlegają prawu polskiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
 4. W przypadku wszelkich kwestii, pytań i problemów należy skontaktować się z biurem. Dane kontaktowe: biuro@qcartaxi.pl
 5. Spory pomiędzy Użytkownikiem a taksówkarzem świadczącym usługi za pomocą Aplikacji mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowego rozstrzygania sporów. Komisja Europejska udostępnia platformę do rozstrzygania sporów online, dostępną pod linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr
 6. Użytkownik został poinformowany, że Q.Car Taxi nie jest zobowiązana i nie zamierza uczestniczyć we wskazanej wyżej procedurze rozstrzygania sporów.